Bewonersprofiel

Vanuit onze Zorgvisie hebben wij het volgende profiel opgesteld voor een bewoner:

 • Heeft aantoonbaar een diagnose in het autistisch spectrum volgens de DSM 4 of 5 classificatie
 • Heeft tenminste een gemiddelde intelligentie
 • Is in staat om, met begeleiding, zelfstandig te wonen
 • Is in staat een zorgvraag uit te stellen
 • Kan een eigen voordeur “beheren”. Hiermee wordt bedoeld dat hij of zij in staat moet zijn de eigen privacy te bewaken, verantwoordelijkheid te dragen voor eigen veiligheid (afsluiten, niet iedereen binnen laten etc.) en veiligheid van de groep
 • Is in staat tot persoonlijke verzorging en eenvoudige huishoudelijke werkzaamheden. Aansturing is veelal nodig
 • Heeft, waar mogelijk, een baan, dagbesteding buitenshuis of een proces in gang gezet ter verkrijging van dagbesteding
 • Beschikt over financiële middelen die hem/haar in staat stellen de woonlasten te dragen
 • Is in staat zijn/haar financiële zaken te beheren of over te dragen aan derden
 • Stelt zich begeleidbaar op
 • Krijgt individueel en indien nodig groepsgewijs begeleiding
 • Is minimaal 18 jaar oud en maximaal 35 jaar bij instroom
 • Is ingeschreven bij stichting De Grasboom
 • Heeft een beschikking van de gemeente voor een Wmo maatwerkvoorziening Beschermd Wonen (met PGB) die qua aantal uren en zorginhoud aansluit bij de dienstverlening die je bij de Grasboom wilt inkopen.

Contra-indicaties:
Vanuit de gedachte een veilige leefomgeving te kunnen waarborgen en de juiste zorg te kunnen aanbieden zijn contra-indicaties vastgelegd. Een kandidaat voor een woonproject kan mogelijk niet geplaatst worden of niet meer passen in het woonproject als er naast een stoornis binnen het autistisch spectrum ook sprake is van andere problematiek. Er is sprake van een contra-indicatie in de volgende situaties:

 • Ernstige drugs en/of alcoholproblematiek
 • Ernstige psychiatrische problemen, die het dagelijks leven zodanig beïnvloeden dat zelfstandig wonen onmogelijk is, of is geworden, er nauwelijks mogelijkheden zijn tot het maken van afspraken en iemand zich niet meer begeleidbaar opstelt.
 • Als er sprake is van, langdurige, ernstig fysieke of verbale agressie, ernstig verstoord sociaal gedrag
| Grasboom Amersfoort | Wiekslag 218 | 3825 GH | Amersfoort | secretariaat@grasboomamersfoort.nl |